Regulamin wypożyczalni

Regulamin do pobrania w formacie PDF : Regulamin do pobrania

1. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem wypożyczalni jest Damian Zegar prowadzący działalność pod nazwą:
Usługi Informatyczne Damian Zegar, NIP: 8181665551
rachunek bankowy: 09 1140 2004 0000 3802 7616 0264

Wypożyczalnia mieści się w Krakowie, przy ul. Obozowej 44C/4.

Wypożyczalnia udostępnia używany sprzęt turystyczny w oparciu o Umowę Wypożyczenia (do pobrania w postaci pliku PDF).

Regulamin Wypożyczalni jest integralną częścią Umowy Wypożyczenia. Wraz z podpisaniem Umowy Wypożyczenia Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w treści ww. umowy oraz w niniejszym regulaminie.

2. ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTU

2.1. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

Przy odbiorze zamówionego sprzętu należy przedstawić dowód osobisty, wpłacić kaucję zwrotną oraz kwotę za wynajem za cały okres wypożyczenia. Stawki za wypożyczenie oraz wysokość kaucji podane są w Cenniku Wypożyczalni na stronie turystycznarodzinka.pl

Płatność odbywa się gotówką lub w postaci przedpłaty przelewem, przy czym w chwili odbioru sprzętu cała kwota powinna być zaksięgowana na rachunku wypożyczalni.

Potwierdzeniem transakcji jest Umowa Wypożyczenia. Na życzenie klienta zostanie wystawiona faktura VAT.

2.2. OKRES WYPOŻYCZENIA

Minimalny okres wypożyczenia to jeden dzień.

Sprzęt można odebrać rano w dniu wypożyczenia lub wieczorem dnia poprzedzającego. Wypożyczenie sprzętu po południu (po godzinie 17:00) powoduje, że za ten dzień opłata nie jest pobierana. Okres wypożyczenia jest liczony wtedy od dnia następnego. Podobnie, nie wlicza się do okresu wypożyczenia dnia zwrotu sprzętu, jeśli został on oddany przed godziną 10:00.

Chęć przedłużenia wypożyczenia należy niezwłocznie przedstawić telefonicznie wypożyczalni, przy czym Wypożyczalnia ma prawo odmówić takiego przedłużenia, ze względu na inne rezerwacje.

2.3. ZWROT SPRZĘTU

Klient, zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w terminie ustalonym w Umowie Wypożyczenia, w stanie technicznym w jakim otrzymał sprzęt w momencie podpisywania tejże umowy, z uwzględnieniem normalnego zużycia powstałego na skutek prawidłowego użytkowania.

W przypadku zwrotu sprzętu brudnego zostanie pobrana opłata na poczet czyszczenia w wysokości od 20 do 50 zł. Opłata będzie potrącona z kaucji w dniu zwrotu sprzętu.

W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 % stawki dziennej (liczonej od stawki wypożyczenia na 1 dzień) pomnożonej przez liczbę dni zwłoki. Kwota kary zostanie rozliczona z kaucji a w przypadku przekroczenia wartości kaucji, Klient zobowiązuje się dopłacić różnicę gotówką w dniu zwrotu sprzętu.

Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu pobranej kaucji w momencie zwrotu wypożyczonego sprzętu, poza przypadkami uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia sprzętu.


3. AWARIE, USZKODZENIA LUB ZAGUBIENIE SPRZĘTU

3.1 AWARIE SPRZĘTU

W przypadku awarii sprzętu w trakcie okresu wypożyczenia, nie zawinionej przez Klienta, zobowiązany jest on do natychmiastowego skontaktowania się z wypożyczalnią w celu ustalenia sposobu postępowania. Klient nie może wykonywać napraw sprzętu samodzielnie.

3.2. USZKODZENIE, ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE SPRZĘTU

Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia przyczepek  rowerowych powstałe z jego winy, w szczególności spowodowane użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Podpisując umowę, najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku uszkodzenia lub zdekompletowania sprzętu (utraty elementów sprzętu) Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów naprawy wraz z zakupem brakujących elementów. Wymieniona kwota zostanie ustalona na podstawie faktury VAT za naprawę lub za zakup brakujących elementów.

W przypadku zgubienia, trwałego zabrudzenia lub zniszczenia sprzętu, w stopniu uniemożliwiającym dalszą naprawę, Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej cenie zakupu takiego samego nowego modelu, wg Cennika Sklepu na stronie tutystycznarodzinka.pl.

W pierwszej kolejności na poczet naprawy lub zakupu sprzętu zostaną zaliczone środki zdeponowane w formie kaucji. W przypadku gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Klientowi. W przypadku, gdy koszty naprawy lub zakupu będą wyższe niż kwota kaucji, Klient zobowiązuje się dopłacić Wypożyczalni brakującą część kwoty.

4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Damian Zegar, zam. ul. Obozowa 44C/4, 30-383 Kraków, NIP 8181665551.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania Umowy Wypożyczenia sprzętu turystycznego. Podanie ich przez Klienta jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania uniemożliwia wypożyczenie sprzętu turystycznego.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres: biuro@turystycznarodzinka.pl